Etikai kódex

Válasszon nyelvet

ETIKAI KÓDEX

A Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete tagjai részére


I.

Az ETIKAI KÓDEX célja

A Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete önkéntes tagságon alapuló, közérdekű célok érdekében tevékenykedő, országos jellegű társadalmi szervezet, mely céljait, működésének és szervezetének alapvető szabályait Alapszabályában rögzítette.

Az ETIKAI KÓDEX megalkotásának és elfogadásának célja, hogy az egyesület tagjainak segítséget nyújtson az egyesületi munkában való részvételhez, ezen belül is az egyesület környezetvédelemmel, hulladék-gazdálkodással és hasznosítással összefüggő előnyös és kívánatos társadalmi szemlélet és társadalmi környezet formálásában.

Az ETIKAI KÓDEX a tagjai számára olyan magatartási mintákat ad és olyan elvárásokat fogalmaz meg, melyek a tagok önkéntes belátásán és követésén, s nem kényszerítő erőn alapulnak.

Ugyanakkor az ETIKAI KÓDEX az egyesület közhasznú és nyílt jellegét kihangsúlyozva is csak azon természetes személyeket és gazdálkodó szervezeteket várja tagjai sorába, akik ezen magatartási szabályokat elfogadják, alkalmazzák, továbbá egyesületi tevékenységük valamint a gazdasági és közéletben való részvételük során is ennek megfelelő magatartást tanúsítanak, és tartózkodnak a közhasznú célok megvalósítását sértő cselekvésektől, mulasztásoktól.

II.

Általános magatartási elvek

1. A tag egyesületi tevékenysége során köteles az egyesület Alapszabályában meghatározott kötelezettségeit betartani az egyesületi életben, továbbá az üzleti életben és társadalmi-közéleti kapcsolataiban olyan magatartást tanúsítani, mellyel elősegíti az egyesületi célkitűzések megvalósítását, ezen belül a hulladékgazdálkodással és környezetvédelemmel kapcsolatos közmegítélés pozitív irányú változtatását.

A tag ennek érdekében köteles fokozottan ügyelni arra, hogy jogkövető magatartást tanúsítson, lehetőség szerint határolódjon el minden olyan cselekvéstől, mely alkalmas lehet a hulladékgazdálkodás és környezetvédelem szakmai, társadalmi szerepének csökkentésére vagy elősegítheti a szakma negatív megítélésének kialakulását.

2. A tag fokozottan köteles ügyelni a környezetvédelmi szabályok betartására, lehetőségei szerint köteles részt venni a korszerű eljárások, módszerek alkalmazásában, elterjesztésében, népszerűsítésében, kutatások, fejlesztések támogatásában.

3. A tag köteles szakmai ismereteit rendszeresen bővíteni, gazdálkodó szervezetek esetében a tagok, alkalmazottak szakmai képzését, továbbképzését az anyagi lehetőségek függvényében támogatni.

4. A tag az egyesületi tevékenység során megszerzett ismereteket, információkat a tevékenysége során felhasználhatja, hasznosíthatja, azonban azokkal társadalmilag elítélhető módon, mások rovására vagy jogtalan előnyök szerzése érdekében nem élhet vissza.

5. A tag más egyesületi tagokkal akár az egyesületen belül, akár azon kívül közösen szervezett akciók, programok stb. során köteles tiszteletben tartani mások önállóságát, vélemény–nyilvánítási szabadságát.

6. A tag a megfelelő más szakmai, társadalmi fórumokon utalhat egyesületi tagságára.

III.

Részvétel az egyesület munkájában

1. A tag nem szolgálhat megtévesztő adatokkal tagsági viszonyát illetően, az ezzel kapcsolatos nyilatkozatot belépésekor, illetve az Elnökség ezirányú felkérésére köteles a valóságnak megfelelő tartalommal kitölteni.

2. A tag köteles aktívan részt venni az egyesület tevékenységében, az általa választott szakosztály(ok) munkájában.

3. A tag köteles az egyesületen kívül is az egyesület tevékenységét oly módon is népszerűsíteni, hogy az alkalmas legyen a szakma és az egyesületi célkitűzések társadalmi presztízsének emelésére; ennek során új tagokat toborozhat.

4. A tag lehetőségei szerint köteles részt venni az egyesület által szervezett programokon, kiállításokon, konferenciákon, akciókban.

5. A tag köteles az egyesület által a nyilvánosság részére szerkesztett kiadványok terjesztésében és népszerűsítésében részt venni.

6. A tag a tagdíjat a közgyűlés (küldöttgyűlés) által megállapított szabályok alapján pontosan köteles fizetni, a tagdíj besoroláshoz szükséges adatokat az egyesület által elfogadott határozat szerint köteles megadni.

7. A tag a tagdíjon túlmenően anyagilag alkalmanként vagy rendszeresen is támogathatja az egyesületet.

8. A tag mások érdekeinek sérelme nélkül felhasználhatja egyéb társadalmi kapcsolatait az egyesületi célkitűzések megvalósítása érdekében.

9. A Hírlevelek információit csak saját üzletvitelében hasznosíthatja.

10.A Tagság fejlesztése érdekében a területén, illetve üzleti körében működő vállalkozásokat integrálja az Egyesületbe.

IV.

Gazdálkodó szervezetek külön kötelezettségei

1. Gazdasági tevékenységét a jogszabályban előírt feltételek betartása mellett gyakorolja.

2. Költségvetéssel, egyéb hatóságokkal szembeni fizetési kötelezettségének határidőben eleget tesz.

3. Nem vásárol gyanús eredetű anyagot.

4. Minőségbiztosításra törekszik (ISO 9002 és ISO 14000).

5. Képviseleti joggal rendelkező személyeket jelöl ki az Egyesület szerveiben való részvételre.

6. Levélpapírján, cégtáblán egyéb kommunikációs eszközön használja a HOE emblémáját.