Hírek

Válasszon nyelvet

Energiaügyi Minisztérium

Lantos Csaba
energiaügyi miniszter úr

Dr. Raisz Anikó
környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkár asszony

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága 

Dr. Biró Marcell  
elnök úr  
részére  

elektronikus úton

tárgy: A hulladékgazdálkodási koncesszor állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásához szükséges kapacitásai 2022.12.31. napján

PDF változat megtekintése

Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Államtitkár Asszony!

Tisztelt Elnök Úr!

2022. július 28. napján a Magyar Állam és a MOL Nyrt. megállapodást és koncessziós szerződést kötött egységes hulladékgazdálkodási tevékenységek tárgyában (továbbiakban Koncessziós Szerződés).

A jelen levelünkben tárgyaltak, továbbá a Ht. 53/H § (1) bekezdése alapján tisztelettel kérjük, hogy a Koncessziós Szerződés megszűnéséről a Konctv. végrehajtására kiadott kormányrendeletben kijelölt központi kormányzati igazgatási szerv vagy miniszter tegyen közzé közleményt a honlapján és tegyen meg minden további szükséges intézkedést!

Kérésünk indokaként az alábbiakat adjuk elő.

1. A Koncessziós Szerződés értelmében „Kapacitást Biztosító Szerződések" jelenti a Ht. 53/H. § (1) bekezdésére tekintettel a hulladékgazdálkodási koncesszió gyakorlásához és az Állami Hulladékgazdálkodási Közfeladat végzésének megkezdéséhez szükséges megállapodásokat a Koncessziós Társaság és Meglévő Hulladékgazdálkodási Infrastruktúra elemek tulajdonosai vagy üzemeltetői között.

A Koncessziós Szerződés alapján a „Szükséges Engedélyek” a Projekt Dokumentumokkal (beleértve, a félreértések elkerülése végett, a Projekt kivitelezését is) kapcsolatos minden jóváhagyás, hozzájárulás, igazolás, engedély, felhatalmazás és megállapodás (beleértve az Engedélyeket).

A Koncesszor a Ht. 53/H. § (1) bekezdése értelmében a koncesszió gyakorlására akkor lesz jogosult, ha legkésőbb 2022. december 31. napjáig gondoskodik a Szükséges Engedélyek megszerzéséről és a Kapacitást Biztosító Szerződések megkötéséről (Koncessziós szerződés 5.1 pont).

Amennyiben a Koncessziós Társaság legkésőbb 2022. december 31. napjáig a Szükséges Engedélyeket nem szerzi meg vagy a Kapacitást Biztosító Szerződéseket nem köti meg, akkor a Koncessziós Szerződés tekintettel a Ht. 92/1.§ rendelkezésére 2023. január 1. napján megszűnik (Koncessziós Szerződés 5.3 pont).

A Koncesszor a Szükséges Engedélyek megszerzését és a Kapacitást Biztosító Szerződések megkötését az Állam kérésére oly módon igazolja, hogy azokat másolatban elküldi az Állam részére (Koncessziós Szerződés 5.4 pont).

A Ht. 53/H. § (1) bekezdése értelmében a Koncessziós Társaság a hulladékgazdálkodási koncesszió gyakorlására akkor lesz jogosult, ha 2022. december 31-ig gondoskodik a tevékenység végzéséhez szükséges Engedélyek megszerzéséről és a Kapacitást Biztosító Szerződések megkötéséről. Ha a Koncessziós Társaság 2022. december 31-ig a szükséges Engedélyeket nem szerzi meg vagy a Kapacitást Biztosító Szerződéseket nem köti meg, a Szerződés a fenti határidő lejártával megszűnik (Koncessziós Szerződés 14.1 pont).[1]

A Ht. 53/H. § (1) bekezdésére tekintettel az Állam jogosult ellenőrizni a Meglévő Hulladékgazdálkodási Infrastruktúra elemekre vonatkozó Kapacitást Biztosító Szerződések megkötését és teljesitését (Koncessziós Szerződés 14.2 pont).

A Koncessziós Szerződés - egyebek mellett - a Gördülő Fejlesztési Rendszertervre (GFRT) vonatkozó szabályai már nem Kapacitást Biztosító Szerződésekről, hanem a koncesszió hatálya alá tartozó tevékenységek végzését biztosító koncesszori, valamint alvállalkozói kapacitásokról rendelkezik, továbbá az indokolt költségek meghatározása első alkalommal a 2022.12.31. napjáig megkötött alvállalkozói szerződések alapján történik.

A Ht. és a Koncessziós Szerződés hivatkozott rendelkezései alapján a Koncesszornak az állami hulladékgazdálkodási közfeladat végzésének megkezdéséhez szükséges megállapodásokat 2022.12.31. napjáig meg kellett kötnie, illetve minden Szükséges Engedélyt 2022.12.31. napjáig be kellett szereznie, ellenkező esetben a Koncessziós Szerződés 2022.12.31. napján (Koncessziós Szerződés) megszűnt; ebből következően a Koncesszió 2023.07.01. napján nem léphet hatályba.

2. A Koncesszor eredendően nem rendelkezett olyan hulladékgazdálkodási kapacitással, amivel országosan el tudná látni az állami hulladékgazdálkodási közfeladatokat.

A nyilvánosan elérhető hulladékgazdálkodási adatbázisok szerint (OKIR, a fémkereskedelmi engedélyesek listája) a Koncesszor, illetve a Koncesszor által alapított MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. 2022.12.31. napján nem rendelkezett a koncessziós feladatellátáshoz alapvetően szükséges engedélyekkel sem, így nem rendelkezett a Koncessziós Szerződés és a Ht. alapján megkövetelt Szükséges Engedélyekkel.

3. A Koncesszor az állami hulladékgazdálkodási közfeladat mindkét alrendszerében elsősorban alvállalkozókkal kívánja biztosítani a koncessziós hulladékgazdálkodási feladatellátást.

A sajtóban megjelent nyilatkozatok alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység tekintetében a Koncesszor 2023.01.25. napján nem rendelkezett, így 2022.12.31. napján sem rendelkezhetett érdemi alvállalkozói szerződésekkel, „amelyek a két fél közös akaratát tükrözve, megfelelő módon és mértékben a Mol rendelkezésére bocsátanák a hazai hulladékcégek eszközeit.”;[2] azaz a Koncesszor 2022.12.31. napján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység kapcsán nem rendelkezett az állami hulladékgazdálkodási közfeladat végzésének megkezdéséhez szükséges megállapodásokkal, Kapacitást Biztosító Szerződésekkel. 

4. A hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység tekintetében a Koncesszor 2022. szeptemberben zártkörű, meghívásos ajánlati felhívást küldött ki - MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYI HULLADÉKOK GYŰJTÉSÉRE, SZÁLLÍTÁSÁRA, TÁROLÁSÁRA és ELŐKEZELÉSÉRE vonatkozó ajánlati felhívás.

Az ajánlati felhívás eredményeképpen 2022.12.31. napjáig a Koncesszor nem kötötte meg a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátására vonatkozó alvállalkozói szerződéseket. A hulladékgazdálkodás területén tevékenykedő érdekképviseleti szervezetek információ szerint a Koncesszor az általa kiválasztott partnerekkel 2023. január végén, illetve februárban kezdte meg az intézményi résztevékenység ellátására vonatkozó, alvállalkozói (szolgáltatási) szerződések megkötése érdekében a tárgyalásokat, a szerződések megkötését.

A Koncesszor aláírás nélkül 2022. novemberben hazai hulladékgazdálkodási cégeknek „Intézményi szolgáltatói rendszer - Kapacitáslekötési Szerződés” tárgyú elektronikus levéllel „Kapacitás lekötési szerződés” elnevezésű, az általa küldött kísérőlevélben is kapacitás lekötési szerződésként értelmezett dokumentumot küldött.

(A Koncesszor anonimizált elektronikus levelét és az azzal megküldött dokumentumot 1. sz. mellékletként csatoljuk.)

A mellékelt dokumentum a Koncesszor és a Kapacitással Rendelkező Szervezet közötti „együttműködés” feltételeit nem rögzíti. Maga dokumentum is hivatkozza, hogy a „Felek együttműködésének részletes feltételeit a Felek külön megállapodásban részletezik.” A dokumentum önmagában a Koncessziós Szerződés alapján nem felel meg a Kapacitást Biztosító Szerződésekre vonatkozó előírásoknak, az csupán a tényleges együttműködésről, az érintett hulladékgazdálkodási kapacitások valós rendelkezésre bocsátásáról, illetve igénybevételéről szóló alvállalkozói szerződés megkötésére vonatkozó szándéknyilatkozatként értékelhető. A Koncesszor 2022.11.22. napján a pályázatában érintett hulladékgazdálkodási cégeknek küldött, a levelünk 2. sz. mellékleteként csatolt elektronikus levelében is elismerte, hogy

„a kapacitás igazolási szerződés nem váltja ki az egyéni szerződés kötést (SIC), illetve amennyiben a pályázat lezárását követően nem történik meg az intézményi hulladékokra vonatkozó szolgáltatási szerződés megkötése, abban az esetben a kapacitás igazolási szerződés érvényét veszíti.”

(A rendelkezésünkre álló információk alapján ugyancsak kiemelendő, hogy a Koncesszor aláírva nem küldte meg a részére aláírva visszaküldött, „Kapacitás lekötési szerződés” elnevezésű dokumentumokat az azokat aláíró hulladékgazdálkodási cégeknek.) 

A fentiek alapján egyértelműen megállapítható, hogy a Koncesszor által „Kapacitás lekötési szerződésként” megnevezett dokumentumok alapján a Koncesszor 2022.12.31. napján nem rendelkezett az intézményi hulladékgazdálkodási résztevékenység, az állami hulladékgazdálkodási közfeladat végzésének megkezdéséhez szükséges megállapodásokkal, azaz valójában nem rendelkezett a Koncessziós Szerződés és a Ht. által megkövetelt Kapacitást Biztosító Szerződésekkel. 

A jelen levelünkben foglaltaknak megfelelően, tisztelettel kérjük a Ht. 53/H § (1) bekezdése alapján közlemény közzétételét a Koncessziós szerződés megszűnéséről, valamint további szükséges intézkedések megtételét!   

Kelt: Budapest, 2023.02.27.

Tisztelettel,

Autósszektorhoz Kapcsolódó Bejegyzett Vállalkozások Autónóm
Érdekvédelmi Egyesülete(ABAKE)

Hulladékgazdálkodók Országos Szövetsége(HOSZ)
Magyar Fémhulladék Forgalmazók és Feldolgozók Szövetsége
(FÉMSZÖVETSÉG)

Magyar Fémkereskedők Szakmai Egyesülete (MFSZE)
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Szekció 
Vám, Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetsége (VJASSZ)

[1] A Ht. 53/H. § (1) szerint a koncessziós társaság a hulladékgazdálkodási koncesszió gyakorlására akkor lesz jogosult, ha a koncessziós szerződés aláírásától számított 1 éven belül gondoskodik a tevékenység végzéséhez szükséges engedély megszerzéséről és a kapacitást biztosító szerződések megkötéséről. Ha a koncessziós társaság az 1 év alatt a szükséges engedélyeket nem szerzi meg vagy a kapacitást biztosító szerződéseket nem köti meg, a koncessziós szerződés a szerződés aláírását követő egy év lejártával megszűnik. A koncessziós szerződés megszűnéséről a Konctv. végrehajtására kiadott kormányrendeletben kijelölt központi kormányzati igazgatási szerv vagy miniszter közleményt tesz közzé a honlapján és intézkedik új koncessziós szerződés megkötése érdekében.  

 92/I. § értelmében a Mód. tv. által megállapított 53/H. § (1) bekezdését első alkalommal, azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a koncessziós társaságnak 2022. december 31. napjáig kell az engedélyekkel és a kapacitást biztosító szerződésekkel rendelkeznie.

[2] https://nepszava.hu/3182945_szemetszallitas-mol-hulladekkoncesszio-engedely