Jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről


Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről


Az Európai Parlament és a Tanács 1013/2006/EK rendelete (2006. június 14.) a hulladékszállításról


A Bizottság 1418/2007/EK rendelete (2007. november 29.) az 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. vagy IIIA. mellékletében felsorolt egyes hulladékoknak a hulladékok határokat átlépő szállításának felügyeletéről szóló OECD határozat hatálya alá nem tartozó egyes országokba történő hasznosítási célú kiviteléről

 

A Bizottság 674/2012/EU rendelete (2012. július 23.) az 1418/2007/EK rendeletnek az egyes hulladékoknak egyes nem OECD-országokba irányuló, hasznosítási célú kivitele tekintetében történő módosításáról

 

A Bizottság 2000/532/EK határozata (2000. május 3.) a hulladékjegyzéknek a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének a) pontja értelmében történő meghatározásáról szóló 94/3/EK határozat, valamint a veszélyes hulladékok jegyzékének a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (4) bekezdése értelmében történő meghatározásáról szóló 94/904/EK tanácsi határozat felváltásáról

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/75/EU irányelve ( 2010. november 24. ) az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése)


Az Európai Parlament és a Tanács 2008/1/EK irányelve (2008. január 15. ) a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről (hatályban marad 2014. január 7-ig)


A Tanács 1999/31/EK irányelve (1999. április 26.) a hulladéklerakókról


Az Európai Parlament és a Tanács 2000/76/EK irányelve (2000. december 4.) a hulladékok égetéséről


Az Európai Parlament és a Tanács 94/62/EK irányelve (1994. december 20.) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról


Az Európai Parlament és a Tanács 2000/53/EK irányelve (2000. szeptember 18.) az elhasználódott járművekről


Az Európai Parlament és a Tanács 2002/96/EK irányelve (2003. január 27.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (hatályban marad 2014. február 15-ig)


Az Európai Parlament és a Tanács 2012/19/EU irányelve (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/95/EK irányelve (2003. január 27.) egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról (hatályban marad 2013. január 3-ig)


Az Európai Parlament és a Tanács 2011/65/EU irányelve (2011. június 8. ) egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/66/EK irányelve (2006. szeptember 6. ) az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról, továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről


A Tanács 96/59/EK irányelve (1996. szeptember 16.) a poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek (PCB/PCT) ártalmatlanításáról

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
2012_CLXXXV_Hulladéktörvény.doc
2009. évi LXI. Törvény egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról
2009_LXI_Femtorveny_MK891.doc
2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról
2011_LXXXV.doc
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
1995_LIII.doc
438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről
438_2012_XII29.doc
439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről
439_2012_XII29.doc
440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről
440_2012_XII29.doc
441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékról szóló törvénnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
441_2012_XII29.doc
442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
442_2012_XII29.doc
443/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
443_2012_XII29.doc
444/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékká vált gépjárművekről
444_2012_XII29.doc
445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
445_2012_XII29.doc
343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról
343_2011_XII29.doc
312/2009. (XII. 28.) Korm. Rendelet az egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi LXI. törvény végrehajtásáról
312_2009Kr_20091228 _MK192.doc
90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről
90_2007_IV26.doc
91/2007. (IV. 26. ) Korm. rendelet a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól
91_2007_IV26.doc
78/2007 (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról
78_2007_IV24.doc
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
284_2007_X29.doc
219//2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
219_2004_VII21.doc
224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről
224_2004_VII22.doc
64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól
64_2008_III28.doc
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
314_2005_XII25.doc
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről
306_2010_XII23.doc
98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
98_2001_VI15.doc
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól
220_2004_VII21.doc
271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság kiszabásának és megállapításának módjáról és mértékéről
271_2001_XII21.doc
126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási terv részletes tartalmi követelményeiről
126_2003_VIII15.doc
180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet az országhatárt átlépő hulladékszállításról
180_2007_VII3.doc
2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról
2_2005_I11.doc
209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet a betétdíj alkalmazásának szabályairól
209_2005_X5.doc
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről
210_2009_IX29.doc
358/2008 (XII. 31.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
358_2008_XII31.doc
4/2001. (II. 23.) KöM rendelet a hulladékolajok kezelésének részletes szabályairól
4_2001_II23.doc
5/2001. (II. 23.) KöM rendelet a poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek és az azokat tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól
5_2001_II23.doc
16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
16_2001_VII18.doc
3/2002. (II. 22.) KöM rendelet a hulladékok égetéséről
3_2002_II22.doc
16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről
16_2002_IV10.doc
20/2005. (VI. 10.) EüM rendelet a humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről
20_2005_VI10.doc
1/2002. (I. 11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladékok kezeléséről
1_2002_I11.doc
14/2008. (IV .3) GKM r. a bányászati hulladékok kezeléséről
14_2008_IV3.doc
2/2002.(VII. 9.) KvVM rendelet a titán-dioxid gyártás hulladékairól
2_2002_VII9.doc
5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól
5_2002_X29.doc
15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről
15_2003_XI7.doc
15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai kezelésének részletes szabályairól
15_2004_X8.doc
16/2004. (X. 8.) KvVM rendelet az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról
16_2004_X8.doc
20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről
20_2006_IV5.doc
33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
33_2005_XII27.doc
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelete az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól
45_2004_VII26.doc
4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól
4_2007_II21.doc
78/2007. (IV. 24.) KvVM rendelet a környezeti alapnyilvántartásról
78_2007_IV24.doc