Fémtörvény

Szakmai tájékoztató az új fémkereskedelmi törvényről

 

2013. november 25-ével hatályba lépett az új fémkereskedelmi szabályozás. A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény végrehajtási rendelet egyelőre még nem jelent meg, ennek hiányában a törvény egyes rendelkezései csak bonyolult jogértelmezés után hajthatók végre. Az alábbi tájékoztatónk összeállításával ehhez kívánunk segítséget nyújtani.

 

Az új rendelet hiányában meglehetősen bizonytalan jogi helyzet alakult ki és a legkevésbé sem egyértelmű, hogy az előző rendelet hatályát veszti-e hétfőn vagy sem.  Ugyanis, jóllehet üres jogszabályhelyre hivatkozik, a 312/2009 Korm.r. hatályon kívül helyezése nem történt meg, tehát ami értelmezhető belőle, az alkalmazandó. Esetünkben a 18.§ egy megfelelő iránymutatást ad, amiből kiderül, hogy mely hulladékokat és milyen módon kell tárolni. Egyedül a (3) bekezdés az, amit a hatályos törvény felülír majd, és a felsőbbrendű jogszabály lesz az irányadó, tehát a 3 napos tárolási kötelezettség. Amennyiben egyebekben (pl. adminisztráció, napi adatszolgáltatás, stb.) a kétes hatályú régi rendelet más rendelkezéseit betartva járunk el, akkor véleményünk szerint nem lehet válogathatni (vagy legalábbis nem célszerű), hogy melyiket tartjuk be és melyiket nem.

Az elővigyázatosság elve, a jogbiztonság megőrzésére törekvés, no és a jó példával való elöljárás szellemében a végrehajtási rendelet megjelenéséig és hatályba lépéséig az alábbiak szerint javasoljuk a fémkereskedelmi tevékenységet végezni 2013. november 25-től:

-  a megszokott adminisztrációs rend megtartásával végezzék a fémhulladék felvásárlását, szállítását és értékesítését, nyilvántartását,

- a napi adatszolgáltatási kötelezettségnek változatlan módon tegyenek eleget,

-  a régi FAJ kódokat alkalmazzák,

-  továbbra is tárolják a magánszemélyektől átvett anyagokat, de csak a 4. napig,

-  a hasznosítók szintén a korábbi rend megtartásával szerezzék be a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot, véleményünk szerint adatot szolgáltatni a külföldiről érkező szállítmányokról a rendelet hiányában nem tudnak adatot szolgáltatni,

- külföldi fémkereskedő partnereiknek javasoljuk, hogy vegyék fel mielőbb, de legkésőbb a végrehajtási rendelet megjelenésének másnapján a kapcsolatot a NAV KH Rendészeti Főosztályával és jelezzék, hogy amint lehet, engedélykérelmet kívánnak benyújtani. Továbbá párhuzamosan kérjék a benyújtott engedélykérelem elbírálásáig tevékenységük folytatásának megengedését (mi ennek megengedését javasoljuk egyrészt a belföldi gazdasági érdekekre, másrészt az áruk és szolgáltatások szabad áramlásának elvére hivatkozva). A fémkereskedőknek azt javasoljuk, ezen időszak alatt határparitással értékesítenek külföldre, mert a polgári jogi szerződések alapján a tulajdon csak az áru értékének kiegyenlítésekor száll át a vevőre, ami általában több hét. Vagyis mindvégig a hazai fémkereskedő tulajdonát képezi anyag, tehát ő ad el (szállít) külföldre. Álláspontunk szerint ez akkor is igaz, ha a szállítást egyébként a külföldi fémkereskedő végzi, mivel a szállítási engedélyeket az EU tagországok kölcsönösen elismerik. Erről szóló állásfoglalás iránti kérelmünk megválaszolása folyamatban van. Külföldi fémkereskedő partnereiknek készséggel segítünk, akár az engedély megszerzésében is;

-  ha szükséges a tárolási módot megváltoztatniuk, azt jelentsék be legkésőbb a változást követő 10 napon belül (ld. vhr tervezet 6.§ (2)), de inkább annak másnapján;

-  minden szállítmányhoz, akárki is indítja, legyen a régi adattartalmi előírásnak megfelelő AKO, ugyanis az új fémtörvény alapján hétfőtől minden szállításhoz szükséges, akárki is indítja azt (kivéve a  természetes személyt). Úgy gondolom, ez könnyen megvalósítható, mert a meghatározott (régi) adattartalommal egy szigorú számadású szállítólevél is AKO-nak minősül, az pedig viszonylag egyszerűen beszerezhető (a súly később is feltüntethető rajta, ha a szállítmány indítójának nincs mérőeszköze!);

 

Ami a rendelettől függetlenül hatályba lép és közvetlenül alkalmazandó:

-          égetett kábel nem vehető át, csak közszolgáltatótól!

-          csak 18. életévét betöltött személytől vegyen át fémhulladékot,

-          az ellenérték fizetése nélküli tevékenység már nem  végezhető engedély nélkül, tehát „begyűjtésből” származó fémhulladék nem vehető át

-          telephelyen kívüli tárolás szabályainak betartása (4.§ (4)),

-          jogellenes forrásból származó anyag felajánlásáról értesítse a Rendőrséget,

-          kohászatilag tömbösített anyag csak akkor vehető át, ha az eladó hitelt érdemlően igazolja az anyag jogszerű szerzését.

 

Az alábbiakban azokat a szükséges intézkedéseket gyűjtjük össze, melyeket a Ftv. szövege alapján a hatályba lépés napjáig a fémkereskedőnek álláspontunk szerint szükséges megtennie.

 

2013. november 25-én hatályba lépő, a fémkereskedőre vonatkozó új rendelkezések, változások:

 • Nem folytatható ellenérték fizetése nélküli tevékenység fémkereskedelmi engedély nélkül (kivéve a hulladékgazdálkodási közszolgáltatót), tehát ilyen „begyűjtésből” származó fémhulladék nem vehető át.
 • Nem kell engedély
  • a hulladékgazdálkodási közszolgáltatónak;
  • gyártói felelősség körében történő visszagyűjtéshez;
  • építési-bontási tevékenységet végző vállalkozásnak ahhoz, hogy a tevékenysége során keletkező fémhulladék a munkájáért ellenértékként tulajdonába kerüljön és azt fémkereskedő részére értékesítse;
  • autóbontónak, ha tevékenysége célja az újrahasználatra alkalmas alkatrészek kibontása és értékesítése.

Minden esetben a fémhulladék kizárólag engedélyes fémkereskedő részére értékesíthető!

 • Égetett kábel csak közszolgáltatótól vehető át, tehát fémkereskedőtől sem!
 • Fémhulladék csak 18. életévét betöltött magánszemélytől vehető át.
 • Telephelyen kívüli tárolás engedély nélkül végezhető, ha:
  • szállítási-rakodási folyamat részeként, szerződés alapján történik,
  • 20%-ban csökkent munkaképességűeket foglalkoztató cég vagy büntetés végrehajtási szervezet bérmunka keretében történik.
 • A meghatározott („érzékeny”) FAJ kódú anyagokat az átvételtől számított 4. napig – várhatóan csak a többi anyagtól – elkülönítetten tárolni kell. Az új FAJ kódokat a végrehajtási rendelet fogja rögzíteni.
 • Ha a fémkereskedő érzékeny FAJ kódú anyagokat fémkereskedőtől vesz, azt az írásbeli megállapodáson és az AKO-n is külön tételként kell feltüntetni és nyilvántartani az átvevőnek.
 • Kohászatilag tömbösített anyag csak akkor vehető át, ha az eladó hitelt érdemlően igazolja az anyag jogszerű szerzését

 

Továbbra is szükséges:

 • írásbeli nyilatkozat alapján történő átvétel esetén a személyazonosság igazolása
 • anyagkísérő okmány alkalmazása minden szállításnál, az alkalmazás részletszabályait azonban a rendelet rögzíti
 • napi adatszolgáltatás teljesítése a NAV által közzétett nyomtatványon
 • havi zárás teljesítése a NAV által közzétett nyomtatványon
 • jogellenes forrásból származó anyag felajánlásáról értesíteni a Rendőrséget

 

Egyéb fontos tudnivalók

A fémkereskedelmi engedélyt visszavonja a hatóság, ha

-          a fémkereskedő ellen felszámolási eljárás indult,

-         a biztosíték rendelkezésre állásával vagy az adatszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos kötelezettséget elmulasztja és a hiányosságot határidőn belül nem szünteti meg,

-          az engedély kiadásához előírt feltételek valamelyike már nem áll fenn és ezt határidőre nem pótolja (6.§  és 8. § (1))

-          a fémkereskedő megszünteti tevékenységét

-          adott telephely tekintetében 4 éven belül második alkalommal jogerős bírság kerül kiszabásra az alábbi okok valamelyike miatt:

o   az anyagkísérő okmányon valótlanadatot tüntet fel

o   4.§ szakaszban rögzített kötelezettségek megszegése (átvétel  18. életévét betöltött személytől, írásbeli megállapodás vagy nyilatkozat kiállítása, ha a meghatározott kivételektől eltekintve az engedélyében nem szereplő telephelyen tárol vagy raktároz fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot, érzékeny FAJ kódú anyagot nem tárolja 3 napig, telephely nélküli tevékenysége során meg nem engedett személytől (pl. magánszemélytől) vesz át anyagot vagy az anyagot tárolja, anyagkísérő okmány nélküli szállítás, a fémkereskedőtől vásárolt érzékeny Faj kódú anyagot nem tünteti fel külön tételként az AKO-n és a nyilvántartásában, érzékeny FAJ kódú anyagot a meghatározott személyektől a a hatósági bejelentésről szóló igazolás nélkül vesz át) à Ezek miatt, továbbá nyilvántartás-vezetési , napi jelentési vagy havi zárási hiba miatt első alkalommal nem szab ki bírságot a hatóság, ha életet, testi épséget, vagyonbiztonságot, a közlekedés biztonságát vagy a közteherviselési kötelezettségek teljesítését közvetlenül nem veszélyezteti a fémkereskedő.

o   jogszerűtlen forrásból származó anyag felajánlásáról szóló bejelentés elmulasztása

(A készletbevallás és a tételes ellenőrzés közötti súlyeltérés miatt az engedély nem vonható vissza!)

 

Fenti tájékoztatás a HOE szakvéleményének minősül és nem bír semmilyen kötelező erővel, jogok nem származtathatók belőle.

konferencia a fémkereskedelmi törvényről

 
Időpontja: 2013. október 17.
Helyszíne: Kempinski Hotel Corvinus***** (1051 Budapest, Erzsébet tér 7-8.)

Szeretettel meghívjuk az új fémkereskedelmi törvényről szóló konferenciánkra, melyen hasznos tanácsokkal kívánjuk segíteni a törvényre való felkészülést. Előadóink ismertetik az új szabályozást, áttekintjük a végrehajtási rendeletet, az NGM, a NAV és a Rendőrség előadói pedig segítenek az értelmezésben a felmerülő kérdések megválaszolásával.  A program szerint szó lesz még a hulladéktörvény legutóbbi változásairól, a hulladékszállítás rendelet módosulásáról és ellenőrzéséről, valamint a nemrégiben megjelent, a rézhulladék hulladékstátuszának megszűnéséről szóló európai rendeletről is.

Program

 
További információ és jelentkezés:
Bíró Bernadett ][ 06 30 900 7323 ][Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.]

Támogató

Médiatámogatók

ZIP Magazin http://greenfo.hu/ http://www.recyclinginternational.com/

 

{oziogallery 125}

A Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete és a Fémszövetség, mint a magyar fémhulladék-kereskedők és -feldolgozók meghatározó szakmai szervezetei értetlenül állnak a fémkereskedelem államosításának szándéka előtt. Mindkét szervezett aktív részese volt annak a munkacsoportnak, mely a Nemzetgazdasági Minisztérium vezetésével és az ellenőrző hatóság valamint a károsultak részvételével 2011 végén kidolgozott egy konszenzusos törvénymódosító javaslatot. A módosítás lényege, hogy korlátozza a magánszemély által birtokolható fémhulladékok körét és mennyiségét, további adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő a fémkereskedőkre és bezárva a kiskapukat kibővíti a hatóság hatáskörét.

A szakértők hangsúlyozták, hogy a fémlopás nem magyar és mai sajátosság, az egész világon évtizedek óta küzdenek a problémával a károsultak, köztük számos fémhulladék telep is. A világ legszigorúbb fémkereskedelmi szabályozása, a hazai Fémtörvény hatályba lépése óta eltelt másfél év azonban nem hozott eredményt, ami jól bizonyítja, hogy nem jogalkotási kérdésről van szó. Az engedélyes vállalkozások képviselői a jogszabályok betartatásától, az illegális telepek felszámolásától és a fémhulladékkal törvénytelenül kereskedőkkel szembeni hatékony eljárástól várják az eredményeket az újabb értelmetlen szigorítások helyett. Az államosítás helyett a Rendőrség nyomozati jogkörét a NAV-nak javasolják átadni, mivel utóbbi szervnél áll rendelkezésre az eredményes nyomozáshoz szükséges valamennyi adat a fémkereskedők számítógépes kötelező napi jelentéseiből.

Figyelembe véve a rendszerváltás előtti idők tapasztalatait, az államosítás nem fog eredményt hozni, hiszen a fémet 30 éve is lopták és az állami monopólium ellenére is értékesítették a tolvajok. Mindemellett szakmai szervezeteink meggyőződése, hogy az ellopott fémek jelentős része, ma is a nyitott határokon keresztül távozik az országból a regisztrált fémkereskedők telephelyeit nem érintve. A legális kereskedők 2005 óta folytatják harcukat az illegális szférával: az áfa-csalásokat megszüntető fordított adózás bevezetése, a Fémtörvény számos szigorítása mind a szakmai szervezetek erőfeszítésének eredménye, de a NAV fémkereskedelmet ellenőrző állományának kiképzésében való részvétellel és a folyamatos tanácsadás és konzultáció biztosításával is a hatósági munkát kívánják segíteni.

Ennek a problémának a megoldása nekünk ugyanolyan fontos, mint a többi károsultnak, ezért mindent megtettünk és megteszünk a jövőben is a fémlopások és a feketegazdaság megszüntetése érdekében. A jelenlegi helyzet azonban a jogkövető fémkereskedelmi vállalatok dolgozóit, vezetőit, tulajdonosait, üzleti-, banki, befektetői partnereit bizonytalanítja el, és okoz mindannyiuk számára súlyos károkat.

A szakma úgy véli, hogy az új Alaptörvénnyel sem állhat összhangban egy ilyen kezdeményezés, ezért ebben a kérdésben nem ismerünk kompromisszumot. A magántulajdon, a tisztességes jogkövető vállalkozások, és az általuk biztosított sokezer munkahely védelmét várjuk a Kormányzattól és jogalkotóktól egyaránt.

Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete Fémszövetség

Budapest, 2010. június 1.
 

ÚJABB FÉMLOPÁS!

 

Vasárnapról hétfőre virradó éjjel ellopták az alábbi fényképen látható Varga Tamás szobrászművész által készített egyedi bronz szobrot. A szobor 60 kg súlyú, a láb tövében látható a művész neve.A károsultak feljelentést tettek XVIII. kerületi Rendőrkapitányságon, de kérik a HOE tagvállalatainak segítségét, hogy ha akár feldarabolva is feltűnik valahol, jelezzék feléjük. Kérjük, hogy lehetőség szerint értesítsék partnereiket is a bűncselekményről és az ellopott szoborról!
Elérhetőségek:
Benedek Györgyné
0630/9405078

Együttműködésüket és segítségüket köszönjük!

Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete

Segítség a fémtörvény által előírt kötelezettségek teljesítéséhez!
A HOE partnerein keresztül is igyekszik segítséget nyújtani a fémkereskedők számára a fémtörvény által előírt kötelezettségeik teljesítésében. Az alábbi cégek a HOE által ajánlott szolgáltatásaikat kínálják leendő ügyfeleiknek.


e-Termékdíj.hu Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Innotransz Mérnöki Iroda Kft.
Elsősorban képviseleti szolgáltatással foglalkozó vállalkozás, mely a fémkereskedelemről szóló 2009. évi LXI. „fémtörvény” és 312/2009 (XII.28.) kormányrendelet szerinti nyilvántartások, napi és havi bevallások és adatközlésekre kínál hatékony segítséget partnerei számára. A feladat elvégzéséhez informatikai rendszert biztosítanak.
Az e-Termékdíj.hu Kft. az alábbi feladatok ellátását vállalja fémkereskedők számára:

 • • engedélyeztetés
 • • nyilvántartó rendszer biztosítása (önállóan)
 • • nyilvántartó rendszer biztosítása és napi, valamint a havi bevallások elkészítése -ADATSZOLGÁLTATÁS
 • • hatósági kapcsolattartás


Az e-Termékdíj.hu Kft. mindemellett lehetőséget biztosít egyedi ügyekkel kapcsolatos feladatok átvállalására, elvégzésére is.

Az e-Termédkíj.hu minden HOE tag számára 10%, illetve a HOE-n keresztül jelentkező valamennyi fémkereskedő számára 5% kedvezményt biztosít szolgáltatásai árából. A kedvezmény megszerzése érdekében töltse ki az ajánlószelvényt és e-mailben vagy faxon juttassa el a HOE-ba. Az ajánlószelvényt aláírva eljuttatjuk az e-Termékdíj.hu Kft.-nek, aki ezt követően rövidesen felveszi Önnel a kapcsolatot. A szolgáltatásokról részletesen a www.femhulladek.eu oldalon olvashat.
A szoftverfejlesztő vállalkozás fejlesztette ki az EnWizard 2® nevű programot, az első kifejezetten hulladékgazdálkodó társaságok számára kifejlesztett integrált vállalatirányítási rendszert. A rendszer moduláris felépítésű és maximálisan figyelembe veszi a hulladékgazdálkodási iparág sajátosságait, segítségével minden gazdálkodó szervezet könnyen eleget tud tenni valamennyi hulladékokról szóló nyilvántartási, adatszolgáltatási és egyéb adminisztrációs kötelezettségének.

Az Innotransz Kft. az EnWizard 2® egy egyszerűsített funkciókészletű verzióját EnWizard-Meta néven kínálja a HOE ajánlásával a törvény által előírt feladatok gazdaságos teljesítésére. Az EnWizard-Meta funkciókészletéről tudjon meg többet vagy próbálja ki a www.enwizzard.hu lapon!

HOE tagvállalatok számára 5% kedvezményt biztosít az Innotransz Kft. szoftverei árából!